فرم شرح حال آنلاین

این فرم برای متقاضیان ویزیت آنلاین تعبیه شده ،لطفا یک روز قبل از ویزیت این پرسشنامه را پر کنید. اگر زیاد دچار یک مشکل می شوید، گزینه مربوطه را انتخاب کنید.
سوالات تکمیلی در جلسه ویزیت از شما پرسیده خواهد شد.