تغییرات مزاج در روند طبیعی زندگی چگونه است؟

در این سری از لایوهای مشترکی که با پیج مزاج داشتم سعی کردم به روند افزایش سن و تغییرات طبیعی یا غیر طبیعی مزاج افراد بپردازم. همچنین تمام دوره های سنی و مزاج آن ها بررسی شده و توصیه های مربوط به آن داده شد.

 

تغییرات مزاج در روند طبیعی زندگی :

 

 
 
 
مزاج کودکان و تدابیر حفظ سلامتی در این دوره :
 
 
 
 
مزاج جوانان و تدابیر حفظ سلامتی در این دوره :
 
 
مزاج در دوره میانسالی و تدابیر حفظ سلامتی در این دوره :
 
 
مزاج سالمندان و تدابیر حفظ سلامتی در این دوره :