تدابیر حفظ سلامتی سالمندان با توجه به مزاج آن ها

در این پست که آخرین پست مزاج شناسی دوره های سنی است به افراد سالمند پرداختیم ودر مورد مشکلات رایج آن ها و روش پیشگیری پرداختیم.