تدابیر حفظ سلامتی افراد میان سال با توجه به مزاج آن ها

این تصاویر اطلاعات محدود ولی کاربردی در مورد مزاج میان سال ها و حفظ سلامت آن ها ارایه می کند.