جویدن کندر در بارداری

بیشتر خانم های باردار این جمله رو شنیدن ، کندر بخوری بچه ات باهوش میشه ها! ولی آیا این ادعا درسته؟