زایمان ایمن در دوران کرونا

نگرانی این روزهای خانم های باردار چگونگی طی کردن دوره بارداری و همچنین یک زایمان ایمن است، گذراندن دوره بارداری را در پست قبل توضیح دادم حال در این پست به این که چطور باید در دوره کرونا یک زایمان ایمن برای خود و نوزاد داشت صحبت می کنیم. اولین نکته مهم این است که زنان باردار و زنانی که به تازگی زایمان کرده اند، باید طبق نظر متخصص یا مراکز بهداشت، برای ویزیت های دوره ای خود مراجعه کنند.